Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 24 TN (15/09/2021 08:47:21 - Xem: 336)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Tư ngày 15-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 24 thường niên (14/09/2021 18:42:48 - Xem: 393)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 15-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 24 TN (14/09/2021 11:39:50 - Xem: 267)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 14-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 24 thường niên (13/09/2021 13:43:36 - Xem: 428)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 14-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 24 TN (13/09/2021 08:10:56 - Xem: 491)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 13-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 24 thường niên (12/09/2021 19:34:58 - Xem: 417)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 13-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 24 Thường niên B(7 giờ tối) (12/09/2021 07:32:37 - Xem: 446)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 12 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 24 Thường niên B(8g00 sáng) (12/09/2021 06:06:54 - Xem: 377)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 12 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 24 Thường niên B(5g00 sáng) (11/09/2021 18:51:27 - Xem: 576)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 12 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 24 Thường niên B (tối thứ bảy) (11/09/2021 08:48:36 - Xem: 491)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối Thứ Bảy ngày 11-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 23 thường niên (10/09/2021 11:15:38 - Xem: 498)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 11-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 10/09 (10/09/2021 06:09:03 - Xem: 453)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 10 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 23 thường niên (09/09/2021 19:30:39 - Xem: 486)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ sáu ngày 10-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 23 TN (09/09/2021 08:40:55 - Xem: 471)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 09-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 23 thường niên (08/09/2021 09:20:57 - Xem: 559)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 09-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 23 TN (08/09/2021 06:47:28 - Xem: 524)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 08-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 23 thường niên (07/09/2021 19:00:00 - Xem: 604)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ tư ngày 08-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 23 TN (07/09/2021 06:51:32 - Xem: 521)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ ba ngày 07-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 23 thường niên (06/09/2021 15:03:14 - Xem: 491)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ ba ngày 07-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 23 TN (06/09/2021 05:01:51 - Xem: 514)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 06-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 253
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7