Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

Mt 3,13-17

 

3,13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" 15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. 16 Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17 Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

 

CHIỀU THEO

Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. (Mt 3,15)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

CHIỀU  được viết dạng chữ NÔM: 朝 (C2*); 󱥥 (C2 → G2*); 𢢅,嘲 (F2*)

Các cách tạo ra chữ CHIỀU: 朝 (TRIỀU), CHIỀU󱥥= C2 → G2: TRIỀU 朝 → 󱥥; CHIỀU 嘲 =F2: KHẨU (口 miệng)+ TRIỀU(朝 sớm mai, bái lạy) ; CHIỀU𢢅=F2: TÂM (忄 tim)+TRIỀU朝

Bề, phía, hướng. Có vẻ như, có phần nghiêng về. Nương theo, thuận theo.

過朝: Quá chiều 𢧚㐌󱋓𠴔燕󰢒: nên đã chán chường yến anh. (Truyện Kiều, 11b)

焒香停抵𣷷緣: Lửa hương dành để bén duyên.  𢚸𡗶朝奇 𠄩边約求: Lòng trời chiều cả hai bên ước cầu. (Phan Trần, 2)

THEO được viết dạng chữ NÔM: 燒 (C2*) 蹺 (F2*)

Mượn âm chữ Hán THIÊU 燒 với nghĩa: Nối bước. Cùng di chuyển với nhau.

𢃊結仍几燒󱉎主𡗶: Vua ghét những kẻ theo đức Chúa Trời, 尋扒每尼: tìm bắt mọi nơi. (Ông Thánh, 3b)

*THEO (蹺: F2)= TÚC (𧾷: chân)+ THIÊU (燒: đốt cháy→ 堯 THIÊU)

𢪀朱欺閣曰經: Nghĩ cho khi gác viết kinh.  貝欺塊𬮌 𢴑情 𫽄蹺: Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.(Truyện Kiều, 50a)

*THEO (遶: F2)= XƯỚC (⻍: đi theo sau)+(燒: đốt cháy→ 堯 THIÊU)

𠫾皮𠬠埮賖賖: Đi vừa một dặm xa xa. 俸󰠲翁舘奔波遶共: Bỗng đâu ông quán bôn ba theo cùng. (Vân Tiên C, 16a)

Chiều theo là dùng cả tâm hồn hướng theo và miệng để nói ra. Chiều-Theo hay Thuận-Theo là điều thật quan trọng cho mỗi Ki-tô hữu Sống Đạo Chúa Ki-tô và bước vào Mùa Thường Niên: từng ngày Theo Chúa.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Thánh Gioan Tiền Hô ‘con người khiêm hạ’

3,13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" 15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

 

Chúa Giê-su xin Ông Gioan là phép rửa là việc làm của người công chính, vì mang bản tính con người Chúa chấp nhận những giới hạn của phận người: cần phải sám hối là trở về với Thiên Chúa tìm ý Chúa để thi hành. Phép rửa của thánh Gioan không phải là bí tích Rửa Tội! Chúa Giê-su chịu phép rửa là Chúa muốn hòa vào dòng người đang chiều-theo ý mình để cùng giúp con người chiều-theo ý Chúa, như thư Do-thái viết: “Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Ðoạn Người nói tiếp: ‘Lạy Chúa, nầy đây tôi đến để thi hành thánh ý Chúa’.” (Dt 10,8-9)

 

Thánh Gioan đã thật tuyệt vời khi chiều-theo ý Chúa Giê-su, vì chiều-theo đúng mà sứ vụ Tiền-Hô của Ông được hoàn thành tốt đẹp. Chiều-theo thì đòi hỏi phải tích cực và vận dụng toàn tâm để thuận theo, còn buông-thả là thụ động, thường theo khuynh hướng quy ngã ích kỷ và tầm thường.

 

Đức Giê-su là Người Con yêu dấu của Chúa Cha

16 Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17 Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

 

Chúa Giê-su xin Ông Gioan là phép rửa là việc làm của người công chính, vì mang bản tính con người Chúa chấp nhận những giới hạn của phận người: cần phải sám hối là trở về với Thiên Chúa tìm ý Chúa để thi hành. Phép rửa của thánh Gioan không phải là bí tích Rửa Tội! Chúa Giê-su chịu phép rửa là Chúa muốn hòa vào dòng người đang chiều-theo ý mình để cùng giúp con người chiều-theo ý Chúa, như thư Do-thái viết: “Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Ðoạn Người nói tiếp: ‘Lạy Chúa, nầy đây tôi đến để thi hành thánh ý Chúa’.” (Dt 10,8-9)

 

Thánh Gioan đã thật tuyệt vời khi chiều-theo ý Chúa Giê-su, vì chiều-theo đúng mà sứ vụ Tiền-Hô của Ông được hoàn thành tốt đẹp. Chiều-theo thì đòi hỏi phải tích cực và vận dụng toàn tâm để thuận theo, còn buông-thả là thụ động, thường theo khuynh hướng quy ngã ích kỷ và tầm thường.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, để luôn biết khiêm tốn sám hối chiều-theo ý Chúa, hầu được Chúa Cha yêu thương trong Chúa Giê-su. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY CHIỀU THEO Ý CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn khiêm tốn nhìn nhận những lầm lỗi mà sám hối trở về tìm thực thi ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nhưng ông một mực can Người… Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết chu toàn bổn phận và sống phục vụ như thành Gioan đã làm gương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng khi sám hối trở về cùng Chúa thì được tràn đầy ơn Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết chiều-theo ý Chúa noi gương Chúa Giê-su để đón nhận lời yêu thương của ChuasCha trong Chúa Giê-su. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tử Đạo Việt Nam và các thánh, xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng con, để luôn biết khiêm tốn sám hối chiều-theo ý Chúa, hầu được Chúa Cha yêu thương trong Chúa Giê-su. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Page 1 of 43 (423 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
41
42
43
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 915
Tất cả: 65,483,868