Chuyển đổi nhiệm vụ và nhiệm sở của các linh mục tháng 7/2019

 

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2019

***

 

Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo quý Cha được thuyên chuyển tháng 7/2019.

 

1.         Cha Giuse Vũ Đức Hước

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Kim Hòa K.G1 – G.Hạt Vĩnh An

         Nhiệm sở mới: Hưu tại nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Thạnh An (Rời Gxứ 10/6/2019)

 

2.         Cha Giuse Nguyễn Tuấn Thịnh

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Kim Hòa K.G1 – G.Hạt Vĩnh An

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Kim Hòa K.G2 – G.Hạt Vĩnh An (Nhận nhiệm vụ ngày 15/6/2019)

 

3.         Cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiên

         Đương nhiệm: Linh mục Quản sở G.Họ La Vang – G.Hạt Tân Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ An Phú – Châu Đốc (Nhận nhiệm sở ngày  2/6/2019)

 

4.         Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Cái Đôi – G.Hạt Chợ Mới

         Nhiệm sở mới: Linh mục Quản Sở G.Họ La Vang – G.Hạt Tân Thạnh

 

5.         Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quân

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ An Hòa – G.Hạt Long Xuyên

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Ông Chưởng – G.Hạt Chợ Mới

 

6.         Cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng

         Đương nhiệm: Học tại EAPI – Manila – Phi Luật Tân

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ An Hòa – G.Hạt Long Xuyên

 

7.         Cha Giuse Khuất Nguyễn Kim Bảo

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ An Hòa – G.Hạt Long Xuyên

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Lộ Đức – G.Hạt Long Xuyên

 

8.         Cha Gioan B. M. Nguyễn Đức Thảo (CRM)

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Cái Đôi – G.Hạt Chợ Mới

         Nhiệm sở mới:    Linh mục Phó xứ An Sơn – G.Hạt Vĩnh An

 

9.         Cha Giuse nguyễn Văn Tinh

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thanh Hải – G.Hạt Vĩnh Thạnh

         Nhiệm sở mới: Dưỡng bệnh tại Nhà hưu dưỡng LM Thạnh An (Rời GXứ 19/6/2019)

 

10.       Cha Giuse Nguyễn Trí Diễm

         Đương nhiệm: Linh mục Quản sở G.Họ Kitô Vua K.1b – G.Hạt Tân Hiệp

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thanh Hải K.D2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

 

11.       Cha Giuse Đỗ Xuân Ngọc

         Đương nhiệm: Chữa bệnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Quản sở G.Họ Kitô Vua K.1b – G.Hạt Tân Hiệp

 

12.       Cha Antôn Phạm Duy Tân

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Ngọc Thạch – G.Hạt Vĩnh Thạnh

         Nhiệm sở mới: Đi học tại Manila – Phi Luật Tân (Rời GXứ 13/6/2019)

 

13.       Cha Vinhsơn Vũ Quốc Tuấn

         Tân Linh Mục

         Nhiệm sở:  Linh mục Phó G.Xứ Ngọc Thạch – G.Hạt Vĩnh Thạnh

 

14.       Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm

         Tân Linh Mục

         Nhiệm sở: Linh mục Phó G.Xứ Phú An – G.Hạt Châu Đốc

 

15.       Cha Giuse Nguyễn Quang Minh

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Phú An – G.Hạt Châu Đốc

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Châu Đốc – G.Hạt Châu Đốc

 

16.       Cha Phêrô Bùi Minh Chiến

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Châu Đốc – G.Hạt Châu Đốc

         Nhiệm sở mới: Linh mục Quản sở G.Họ Mẫu Tâm K.B2 - G.Hạt Vĩnh Thạnh

 

17.       Cha Giuse Trần Thành Công

         Đương nhiệm: Linh mục Quản sở G.Họ Mẫu Tâm K.B2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Tân Lập – G.Hạt Hà Tiên

 

18.       Cha Phaolô Nguyễn Đức Thiện

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Tân Lập – G.Hạt Hà Tiên

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Mong Thọ - G.Hạt Rạch Giá

 

19.       Cha Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Mong Thọ - G.Hạt Rạch Giá

         Nhiệm sở mới: Linh Hướng Tu đoàn Thiên Phúc - TP.Hồ Chí Minh

 

20.       Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Thức

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Mong Thọ - G.Hạt Rạch Giá

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Đồng Tâm K.3b – G.Hạt Tân Thạnh

 

21.       Cha Luca Nguyễn Chí Ty

         Tân Linh Mục

         Nhiệm sở: Linh mục Phó G.Xứ Môi Khôi (Láng Sen) – G.Hạt Vĩnh An

 

22.       Cha Giuse Phạm Ngọc Thảo

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Môi Khôi (Láng Sen) – G.Hạt Vĩnh An

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Cần Xây – G.Hạt Long Xuyên

 

23.       Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Cần Xây – G.Hạt Long Xuyên

         Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học chuyên môn

 

24.       Cha Vinhsơn Đỗ Chí Quang

         Đương nhiệm:  Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Thái An – Rivera ,G.Hạt Tân Hiệp

         Nhiệm sở mới:  Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Tân Thuận K.0 – G.Hạt Tân Hiệp

 

25.       Cha Hieronimo Nguyễn Văn Ngọ

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Tân Thuận K.0 – G.Hạt Tân Hiệp

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thái An (Rivera) – G.Hạt Tân Hiệp

 

26.       Cha Vinhsơn Ngô Văn Tâm

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Tân Bình, K.Đông Bình – G.Hạt Tân Hiệp

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thánh Linh – G.Hạt Vĩnh Thạnh

 

27.       Cha Giuse Phạm Văn Thoán

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thánh Linh K.D1 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hợp Tiến K.B2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

 

28.       Cha Giuse Trần Văn Thịnh

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hợp Tiến K.B2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hưng Văn Phú Quốc – G.Hạt Rạch Giá

 

29.       Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Cảnh

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hưng Văn Phú Quốc – G.Hạt Rạch Giá

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ C.Xứ Đất Hứa – G.Hạt Hà Tiên

 

30.       Cha Giuse Nguyễn Hải Bằng

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Đất Hứa – G.Hạt Hà Tiên

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Đền Thánh Giuse – G.Hạt Rạch Giá và Giám đốc Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Rạch Giá

 

31.       Cha Matthia Vũ Văn Thương

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Đền Thánh Giuse và Giám đốc Nhà hưu dưỡng LM Rạch Giá – G.Hạt Rạch Giá

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Vinh Sơn K.0 – G.Hạt Tân Hiệp

 

32.       Cha Giuse Trương Trung Hưng

•           Dương Nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Vinh Sơn K.0 – G.Hạt Tân Hiệp

•           Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Giuse K.7b – G.Hạt Tân Thạnh

 

33.       Cha Daminh Đặng Văn Trung

         Đương nhiệm: Linh mục Quản sở GHọ Thánh Tâm K.3a – G.Hạt Tân Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Tân Thành Phụ trách GHọ Vinhsơn K.4b – G.Hạt Tân Thạnh

 

34.       Cha Phêrô Cao Quang Vinh

         Đương nhiệm: Linh mục Phó GXứ Tân Thành K.4b – G.Hạt Tân Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Giu-Đức K.8b – G.Hạt Tân Thạnh

 

35.       Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Thánh Gia K.Thày Ký – G.Hạt Tân Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Quản sở G.Họ Kitô Vua K.C1 – G.Hạt Tân Thạnh

 

36.       Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Phụng

         Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – G.Hạt Tân Hiệp

 

37.       Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – G.Hạt Tân Hiệp

         Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học chuyên môn

 

38.       Cha Vinhsơn Nguyễn Thế Khanh

•           Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Rạch Giá – G.Hạt Rạch Giá

•           Nhiệm sở mới: Linh mục Quản Sở G.Họ Hòn Tre (Rạch Giá) – G.Hạt Rach Giá

 

39.       Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Trung Thành – G.Hạt Tân Thạnh

         Nhiệm sở mới: Chuẩn bị học chuyên môn

 

40.       Cha Phêrô Võ Văn Phúc

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Trung Thành K.8 – G.Hạt Tân Thạnh

 

41.       Cha Giuse Đỗ Đình Hiếu

         Đương nhiệm: Tân Linh  Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó Giáo xứ Thánh Giuse K.E2 – G.Hạt Vĩnh An

 

42.       Cha Daminh Nguyễn Tuấn Kiệt

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ An Bình K.F – G.Hạt Vĩnh An

 

43.       Cha Giuse M. Vũ Viết Thịnh (CRM)

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ An Châu – G.Hạt Long Xuyên

 

44.       Cha Phanxicô M. Trần Đình Hoành (CRM)

•           Đương nhiệm: Linh mục Phó Gx An Bình Đầu Kênh F – G.Hạt Vĩnh An

•           Nhiệm sở mới: Linh mục Phó Gx Hòn Đất – Ghạt Hà Tiên

 

45.       Cha Giuse M. Phạm Quốc Lộc (CRM)

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Minh Châu – G.Hạt Rạch Giá

 

46.       Cha Giuse Nguyễn Quang Huy

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Phục vụ tại Gphận La Rochelle – Giáo Hội Pháp

 

47.       Cha Giuse Nguyễn Thế Tào                       

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Phục Vụ tại G.Phận La Rochelle – Giáo Hội Pháp

 

48.       Cha Giuse Nguyễn Đức Chính, cha sở giáo xứ Lạng Sơn, 

            kiêm quản sở giáo họ Thánh Tâm, kinh 3A

 

49.       Cha Phêrô Bùi Thanh Tâm

            Giám Đốc Trụ sở Long Xuyên, Sài Gòn

 

50.       Cha Vinhsơn Bùi Tuấn Hiếu

            Đương nhiệm : Linh mục Chánh xứ G.Xứ Ông Chưởng – G.Hạt Chợ Mới 

            Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Cái Đôi – G.Hạt Chợ Mới           

 

 

 

Long Xuyên, ngày 27 tháng 07 năm 2019

 

Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

Linh mục Chưởng Ấn

 

Bài viết liên quan:

Tiền Chủng viện Têrêxa An Châu và Long Xuyên, khai giảng năm học 2019-2020
Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Gieng: Hồng ân Tiên khấn và kỷ niệm khấn dòng
Thánh lễ An táng Cha Phêrô Maria Vũ Đức Học
Thông báo về Facebook mang tên Giao phan Long Xuyen
Thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm thành lập giáo xứ Ngọc Thạch, kinh B
CÁO PHÓ: CHA PHÊRÔ MARIA VŨ ĐỨC HỌC
Thư mục vụ của Đức Giám mục giáo phận tháng 09/2019
Lễ Khánh thành nhà thờ Châu Thái, kinh F1
Thánh lễ mừng bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ tại Tân Hiệp
Giáo lý viên giáo phận mừng lễ bổn mạng
Page 1 of 44 (434 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
42
43
44
Next
Bài viết mới
 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Khi đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong việc phục vụ, chúng ta sẽ hiểu sâu xa điều nền tảng này: phục vụ trước hết là hiểu rõ nhu cầu ...

 • Dạy người là dạy gì?

  TTO - "Tiên học lễ, hậu học văn" của ngày xưa; ưu tiên "dạy người" ngày nay đều là những mong muốn tốt đẹp, mong sao nhà trường không chỉ là ...

 • Suy niệm Chúa nhật 24 Thường niên Năm C

  Đây chính là bữa tiệc không định ngày nhưng đã được chuẩn bị rất kỹ “đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt”, chứ không phải bắt đại một con bê ...

 • Tận hưởng những món quà

  Xin đừng xem thường những món quà nho nhỏ hằng ngày. Chăm chút tận hưởng từng điều nho nho ấy. Đáng giá biết bao khi người ta biết ngừng lại ...

 • Mất thiên đàng và nỗi sợ hỏa ngục

  Sợ mất thiên đàng và các đau đớn của hỏa ngục có vẻ như cùng một chuyện. Nhưng không phải. Có một khoảng cách đạo đức rất lớn giữa sợ mất ...

 • Thần tượng của người Kitô hữu là ai?

  Thần tượng cũng có thể là một con người. Và chúng ta thường dùng cụm từ “Thần tượng” hay “Thần tượng hóa” để chỉ việc tôn sùng cá nhân hay tập ...

 • Người trẻ và môi trường kỹ thuật số

  Do sức ảnh hưởng của môi trường kỹ thuật số, người trẻ bị, hoặc phải sống trong một nền văn hóa kỹ thuật số. Dĩ nhiên, lúc này “nó ảnh hưởng ...

 • Sự tự đại và các vết thương của chúng ta

  Chúng ta đi vào cuộc đời với một tâm thức không thể nào xóa bỏ, nghĩ rằng chúng ta đặc biệt, chúng ta là tâm điểm vũ trụ. Và, xét một cách chủ ...

 • Lời Chúa để chiếu soi hay để phê phán?

  Người thấm nhuần Lời Chúa thì thấy mình bất xứng, tội lỗi, hèn kém nên rất khiêm tốn, tự cảm thấy xấu hổ trước mặt Chúa và mọi người, họ ...

 • Lộng ngôn và loạn ngôn

  Chưa bao giờ hết và hơn bao giờ hết, ngày hôm nay người ta lại lạm dụng cụm từ "tự do ngôn luận" đến kinh hãi. Dĩ nhiên là bất cứ ai, mỗi người ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 855
Tất cả: 59,087,924