Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY

Lc 15,1-3.11-32

 

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng: 'Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.' Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: 'Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.' 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. "Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng: 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...' 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: 'Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.' Và họ bắt đầu ăn mừng. 25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: 'Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.' 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: 'Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!' 31 "Nhưng người cha nói với anh ta: 'Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.'"

 

LÒNG THƯƠNG

 

20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. "Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

LÒNG là tấm lòng, được viết dạng chữ NÔM: 𢙱; 𢚸 và 𪫵  (F1*)     

Mượn âm chữ Hán LỘNG 弄 đọc trại âm thành LÒNG để ghép với chữ: TÂM 忄心 (tim, tấm lòng) ở ba vị trí.

𢚸𣛢拱如 𢚸𣑁: Lòng vả cũng như lòng sung. (Lý hạng, 34b)

Hai chữ LÒNG: 𬚼  𬛃 chỉ ‘lòng ruột’; 𬚼 (F1*) = 弄 LỘNG + NHỤC肉=月 (thịt)  và  𬛃 = NHỤC 肉 (thịt) + GIẢ 者: cái này…)

謁礼刀色割歇 肝𬚼: Ắt lấy dao sắc cắt hết gan lòng. (Phật thuyết, 25b)

 

THƯƠNG được viết dạng chữ NÔM:  伤 (A1*);  傷 (A1*), 商 (C1*)

Mượn trọn chữ HÁN 傷 THƯƠNG  (vết  đau, tổ hại)→ 伤 THƯƠNG : Yêu quý, thiết tha. Xót xa, đau lòng.

吒伤昆哭祿: Cha thương con khóc lóc, 熾襖 𠇮󰂝: xé áo mình ra, 責𠻵翁聖󰀎: trách mắng Ông Thánh ấy. (Ông Thánh, 4b)

Mượn chữ HÁN lấy âm THƯƠNG 商 (C1*, nghề buôn bán) = Yêu quý, thiết tha. Xót xa, đau lòng.

几庫常爫益几𢀭: Kẻ khó thường làm ích kẻ giàu.於時沛𡄎別傷饒: Ở [sống ở đời] thì phải gẫm biết thương nhau. (Sô Nghiêu, 14b)

(* là những ký hiệu cách cấu tạo chữ NÔM,  xin xem mục Tâm Giao trong Bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Hãy có một tấm lòng bao dung:

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng: 'Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.' Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: 'Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.' 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. "Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 

Cần có một tấm lòng bao dung để tha thứ và đón nhận người khác; cần có một tấm lòng khiêm tốn để người khác đến được với ta. Chúa Giêsu phải ‘đắng lòng’ cùng những người tự cho mình là đạo đức hơn người khi kể dụ ngôn này. Chúa cũng xót xa khi nghĩ đến nhưng con người yếu đuối ngụp lặn trong lầm lỗi chưa nhận ra lòng Chúa xót thương để trở về. Chúa đề cao sự can đảm “đứng lên đi về cùng cha”, vì không có gì bằng nhà mình!

 

Yêu quý, thiết tha. Xót xa, đau lòng.

21Bấy giờ người con nói rằng: 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...' 22Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: 'Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.' Và họ bắt đầu ăn mừng. 25"Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27Người ấy trả lời: 'Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.' 28Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29Cậu trả lời cha: 'Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!' 31"Nhưng người cha nói với anh ta: 'Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.'"

Tấm lòng người cha là thế đấy, luôn chờ đợi, luôn sẵn sàng tha thứ. Dù người con phản bội muốn tìm cách giết cha như Áp-sa-lôm đi nữa, thì Đa-vít khi nghe tin ‘thằng nghịch tử’ bị giết thì vẫn yêu thương và tha thứ, mà khóc tất tưởi: "Áp-sa-lôm con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi! Phải chi cha chết thay con! Áp-sa-lôm con ơi, con ơi! " (2Sm 19,1). Hãy can đảm trở về với cha để được phục hồi quyền làm con vì “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Hãy cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, để ta khiêm tốn thưa cùng Chúa:

“Đời trần thế Chúa đã thương cho

Tựa phiên chợ Chúa đưa con tới.

Dạy con nhớ con không biết lối

Để con không lạc Chúa bao giờ.”

(“Dẫn Con” Cái Sắn 1990)

 

“Muốn biết một tấm lòng yêu thương có thật sự hay không thì xét xem nơi ấy có sự tha thứ với sự hiểu biết thông cảm ủi an cho hoàn cảnh cụ thể; bằng sự ôm ấp nâng đỡ và gắn kết gây hòa thuận hay không.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết mở lòng ra, quan tâm đến anh chị em mình đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này.”(CN 4MC 2016).

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 4 Mùa Chay

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lòng Thương” là nét đẹp của đời sống con người. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta biết soi mình vào Chúa Giêsu để biết yêu thương quan tâm đến anh chị em và nên thánh mỗi ngày.

 

Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: 'Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót luôn cảm nhận được quyền năng và lòng bao dung của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.' Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh chúng ta, luôn biết hối cải trở về cùng Chúa, để không phải chết nhưng luôn sống xứng với nhân phẩm như ý Chúa muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: 'Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn tín thác vào Chúa, luôn nhận ra sự thông hiểu và bao dung của Chúa, để chúng ta can đảm trở về sau mỗi lần lỡ sa ngã, để được sống bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  

Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, trong Mùa Chay này, luôn quan tâm và cảm nhận được niềm hạnh phúc của sự trở về của anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tử Đạo Việt Nam và các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành, để mỗi người chúng con đủ can đảm trở về cùng Chúa, dù đã lỡ tội lỗi đến mấy, để được phục hồi nhân phẩm và được ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Page 1 of 32 (317 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Đau khổ, chán nản, thử thách, thất bại trong đời sống có làm tôi quị ngã không? Nếu chưa gặp đau khổ, thử thách, thất bại, có thể chúng ...

 • Đàn ông, đàn bà và tình bạn

  Không biết bao nhiêu lần tôi nghe cả hai phía than phiền là họ khó tìm bạn khác phái. Lúc nào họ cũng nói: “Tìm người tình dễ hơn tìm bạn.” Thường ...

 • Mê đắm sắc dục, một tật xấu đáng buồn

  Trong bối cảnh hiện tại, thật khó để nói về mê đắm sắc dục mà không đề cập đến vấn đề lạm dụng tình dục. Có phải đó là một hình thức dâm ...

 • Khi đi tu vắng bóng Đức Giêsu

  Đời sống tu trì không sinh hoa trái; họ cảm thấy sầu buồn khi sống trong nhà Dòng. “Chúa ở đâu, tại sao ngài vắng bóng trong cuộc đời con?” – ...

 • Nghệ thuật nhượng bộ trong đời sống hôn nhân gia đình

  Nghệ thuật nhượng bộ đưa ra một giải pháp, đó là “Nói ít, nghe nhiều”. Nếu cả hai bên cùng chấp nhận lắng nghe nhiều hơn là lên tiếng nói, ...

 • Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C

  TÔN VINH là động từ “tôn lên vị trí, danh hiệu cao quý vì được ngưỡng mộ hoặc vì có năng lực, phẩm chất đặc biệt” như tôn vinh cái đẹp; một ca ...

 • Lãng mạn là hương vị của một thiên đàng nếm trước

  Giấc mơ thanh khiết nảy sinh ra từ những khao khát mãnh liệt nhất, là cơn nhức nhối về một tình yêu lớn. Vì thế, dù nó đưa đẩy đến những ...

 • Những bài học qua thất bại

  Sự nhục nhã tạo nên chiều sâu, nó đẩy chúng ta đi vào những phần sâu sắc hơn trong tâm hồn mình. Tuy nhiên, không may là, không phải lúc nào ...

 • Thế nào là mất trinh?

  Trinh tiết chống mọi hình thức chung chạ. Người đồng trinh biết rằng quả tim con người có giá trị như đền thờ của Thần Khí. Họ chỉ có thể ...

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Chúng ta có cùng tâm trạng như Môsê khi gặp thất bại trong đời sống đạo không? Khi người khác không đáp lại như chúng ta mong ước không? Có thể ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 984
Tất cả: 56,966,228