Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C

Chúa Nhật 5 TN

Lc 5,1-11

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." 5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" 9Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." 11Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

 

VÂNG LỜI

Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." (Lc 5,5)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

VÂNG được viết dạng chữ NÔM: 邦 (C2), 𠳐 (F2), 𢀥 (D2: Cự 巨⿱邦 Bang)        Mượn trọn nghĩa và âm chữ Hán BANG 邦 với nghĩa: Tuân theo, Ưng chịu.

昆𠳐𠅜吒 Con vâng lời cha 麻伤媄凜  mà thương mẹ lắm. (Ông Thánh, 6b)

LỜI được viết dạng chữ NÔM: 唎, 󰂫, 𠳒 (F2)         Mượn âm chữ LỢI (利 lời lãi) , TRỜI (𡗶 bầu trời), LỜI (𢈱 = MA 麻 → 广⿸利) ghép với KHẨU (口 miệng) mang nghĩa: Ngôn từ, được nói ra hoặc viết ra.

仍麻󱉎主𡗶宜𠅜昆  Nhưng mà Đức Chúa Trời nghe [thuận theo] lời con 欣宜 𠅜吒共各柴 嗔丕  hơn nghe lời cha cùng các thầy xin vậy. (Bà Thánh, 3a)

VÂNG-LỜI chính là làm theo những lời người khác nói ra, Vâng Lời giúp ta thành TÔI-TRUNG khi những đề nghị có lợi cho bản thân ta và cộng đồng, ngược lại sẽ biến ta thành NGU-TRUNG khi nhằm phục vụ cho lợi ích của cá nhân người đề nghị hoặc phe nhóm.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

 

Vâng-Lời để Ý Chúa được thể hiện và con người được hoàn thiện:

 

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." 5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" 9Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." 11Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Sau mẻ chài cá lạ các ngư phủ được mời gọi trở thành những “người thu phục người ta”, là Tông Đồ của Chúa Giêsu Cứu Thế, Các Ông đã làm cho Ý Chúa được thể hiện... Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" Đó là điều làm cho con người nên hoàn thiện. Không biết đúng về mình là thụ tạo, là yếu đuối, là cần đến Chúa (thần thánh); thì con người tự chọn sự hư mất.

“NOI THEO, VÂNG LỜI phải là việc làm thường ngày, Chúa muốn mỗi Kitô-hữu luôn phải thực hiện. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết ý thức đầy đủ về ơn gọi và trách nhiệm của người Kitô-hữu: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Vì Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành, mỗi Kitô-hữu phải họa lại những nét đẹp của Thiên Chúa: “Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45).” (CN 5 TN 2016)

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

Lễ CHÚA NHẬT 5 Thường Niên

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Vâng Lời” là một trong những việc quan trọng mà mỗi tín hữu phải quyết tâm thực hiện. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta biết vâng lời Chúa và Giáo Hội, và sống trung thành với Thiên Chúa Yêu Thương.

 

Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nhiệt tâm sống đạo và tìm hiểu học hỏi Thánh Kinh và Giáo Lý. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết và xác tín Chúa luôn sống bên đời chúng ta, trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn tín thác vào quyền năng của Chúa. Chúa làm được tất cả. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn khiêm tốn thuận theo ý Chúa để được ơn biến đổi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn khiêm tốn Vâng Theo ý Chúa hướng dẫn qua Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Mùa Chay: Mùa canh tân đổi mới
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Page 1 of 32 (312 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1269
Tất cả: 56,259,226