Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ B

NƯỚC TÔI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN NÀY.

Ga 18,33b-37

 

18,33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không?" 34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?" 35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" 36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này." 37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

 

Chiết tự QUỐC và Gợi ý

 

QUỐC là đất nước, quốc gia.

Xưa Vi bao Vực - Hoặc là quốc gia.

 

QUỐC(nước, tổ quốc) được ghép bởi haichữ VI(bao quanh, phạm vi)và HOẶC/VỰC(chọn lựa, ai). Được hiểu là mộtphạm vi, một lãnh thổ thuộc về ai đó cụ thể. Tổ Quốc là thiêng liêng, là không thể bị xâm phạm. Trong chữ QUỐC (國)có chữ HOẶC (或)trong chữ Hoặc có chữ QUA (戈 vũ khí) chữ KHẨU (口 miệng) và chữ NHẤT (一 một) điều này người xưa muốn nhấn mạnh rằng “đất có thổ công, sông có hà bá”, “nhà có chủ” lãnh địa nào thì cũng thuộc của ai đó, cần phải hỏi cho biết mà tôn trọng, bằng không là tự gây ra chiến tranh. Tổ Quốc là lãnh thổ luôn cần được bảo vệ, giữ gìn và phát triển, đừng hão huyền, ru ngủ đó là ‘rừng vàng biển bạc’ () không lo phát triển mà chỉ lo chia chác, đục khoét…

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

 

QUỐC  guó

◼ (Danh) Đất phong cho chư hầu hoặc quân vương ngày xưa (thực ấp). ◎Như: Lỗ quốc , Tề quốc .

◼ (Danh) Nước, có đất, có dân, có chủ quyền. ◎Như: Trung quốc , Mĩ quốc .

◼ (Danh) Miền, địa phương. ◎Như: thủy hương trạch quốc  vùng sông nước. ◇Vương Duy : Hồng đậu sanh nam quốc, Xuân lai phát kỉ chi  (Tương tư ) Đậu đỏ sinh ra ở xứ miền nam, Xuân đến mọc mấy cành.

◼ (Danh) Họ Quốc.

◼ (Tính) Đại biểu cho quốc gia. ◎Như: quốc kì , quốc ca .

◼ (Tính) Thuộc về quốc gia. ◎Như: quốc nhân  người trong nước, quốc thổ  đất đai quốc gia, lãnh thổ quốc gia.

 

HOẶC,VỰC huò,  yù (戈 qua(binh khí); 口 khẩu (nói năng)

◼ (Phó) Hoặc, có thể, có lẽ, chắc, lời nói còn ngờ, chưa quyết định hẳn. ◎Như: hoặc hứa có lẽ, hoặc nhân  hoặc người nào.

◼ (Liên) Biểu thị sự chọn lựa, liệt kê. ◎Như: hỉ hoặc nộ  mừng hay giận, ai hoặc lạc  buồn hay vui, khứ hoặc bất khứ  đi hay không đi.

◼ (Liên) Nếu. ◎Như: hoặc bất túc  nếu như không đủ.

◼ (Đại) Có, có kẻ, có người (phiếm chỉ người hoặc sự vật). ◇Tam quốc diễn nghĩa : Vấn: Kì tử niên kỉ tuế hĩ? Hoặc đáp viết: Thập thất tuế (Đệ bát hồi) Hỏi: Con hắn bao nhiêu tuổi? Có người trả lời: Mười bảy tuổi.

◼ (Đại) Đại danh từ nghi vấn: Ai. ◇Thi Kinh : Kim nhữ hạ dân, Hoặc cảm vũ dư  (Bân phong , Si hào ) Nay trong lớp hạ sĩ ngu dân này, Ai dám khinh thường ta?

◼ (Động) Ngờ. § Cũng như chữ hoặc .

◼ Một âm là vực. (Danh) Ngày xưa dùng làm chữ quốc .

 

Gợi ý ĐẤT NƯỚC từ Bài Tin Mừng:

Chúa Giêsu nhận mình là VUA, vì Chúa chính thật là VUA Vũ Trụ

 

18,33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không?" 34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?" 35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?"

 

Chúa Giêsu là vua nhưng phạm vi không chỉ là lãnh thổ Do-thái, mà phạm vi là toàn vũ trụ. Chúa chấp nhận để họ ‘nộp’ cho quan Phi-la-tô và chập nhận sự sỉ vả của kẻ nhỏ hơn mình với chức quan quèn Phi-la-tô; lại càng cho chúng ta thấy rõ tính “hiền lành và khiêm nhường” nơi VUA GIÊSU.Nước VUA GIÊSU lãnh đạo là phạm-vi gồm những người “hiền lành và khiêm nhường”. Hãy xác tín điều này để hiểu hơn điều Chúa Giêsu nói:"28 Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. 29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.” (Mt 11,28-29). Nếu mỗi Nước hãnh diện về chữ viết, tiếng nói và kể ra những nét văn hóa truyền thống của riêng mình; thì Nước VUA GIÊSU hiển trị có chữ viết THA-THỨ, tiếng nói BÁC-ÁI và nền văn hóa “VĂN MINH TÌNH THƯƠNG”và “VĂN MINH SỰ SỐNG”.

 

Chúa Giêsu là VUA, nhưng không phải là Vua của một lãnh thổ trên quả đất này; mà là VUA vũ trụ,là VUA trên các Vua.

 

36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này." 37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

 

Chúa Giêsu là Vua nhưng không phải để xét xử, để cai trị mà là để cứu độ, để cho dân “được sống và sống dồi dào” theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Chúa là VUA VŨ TRỤ nên Chúa không đến để tranh dành lãnh thổ dân như các vua chúa trần gian. Chúa Giêsu đã trả lời cho quan Phi-la-tô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” Điều này giúp chúng ta xác tín hơn phạm vi của NƯỚC THIÊN ĐÀNG là vô hạn, con dân của Nước VUA GIÊSU hiển trị cần mang thuộc tính SỰ THẬT vì VUA GIÊSU “làcon đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhận ra vương quyền của Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ Duy Nhất và tự nguyện gia nhập vào vương quốc của NGƯỜI.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ hôm nay là: “HÃY SUY TÔN CHÚA LÀ VUA VÀ GIA NHẬP NƯỚC CHÚA”.Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ông Phi-la-tô hỏi Đức Giê-su:"Ông có phải là vua dân Do-thái không?" Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luônnhận ra vương quyền của Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa chứ không phải do con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh,biếtlàm những việc xứng hợp với danh nghĩa Kitô-hữu của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn thuộc về Vương Quốc mà có Chúa Giêsu là Vua giàu lòng thương xót lãnh đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống trong Vương Quốc mà có Chúa Giêsu là Vua hướng dẫn trong tình thương và sự thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhận ra vương quyền của Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ Duy Nhất và tự nguyện gia nhập vào vương quốc của NGƯỜI. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Page 1 of 32 (317 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 473
Tất cả: 56,908,348