Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN B

THẦY MỚI CÓ NHỮNG LỜI

 ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Ga 6,54a.60-69

 

6,54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

 

Chiết tự VĨNH và Gợi ý

 

VĨNH là mãi mãi, lâu dài.

Nước trong xuôi chảy mãi hoài khôn nguôi.

 

 

VĨNH (mãi mãi, lâu dài) được ghép bởi hai chữ THỦY (nước) và CHỦ (dấu chủ). Được hiểu là sự tồn tại nối tiếp như dòng nước không gián đoạn.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Tính) Lâu dài, mãi mãi. ◎Như: vĩnh viễn  mãi mãi, vĩnh phúc  điều may mắn được hưởng lâu dài.

◼ (Phó) Mãi mãi. ◎Như: vĩnh thùy bất hủ  đời đời bất diệt, vĩnh thệ  chết. ◇Luận Ngữ : Tứ hải khốn cùng, thiên lộc vĩnh chung 祿 (Nghiêu viết ) (Nếu dân trong) bốn bể khốn cùng, thì lộc trời (ban cho ông) sẽ mất hẳn. § Lời vua Nghiêu  nói với vua Thuấn  khi nhường ngôi.

 

Gợi ý ĐỜI ĐỜI, MÃI MÃI từ Bài Tin Mừng:

 

Phải có sự hiểu biết từ Thiên Chúa con người mới hiểu được sự hiện hữu đời đời của Chúa Giêsu trong sự hiệp thông cùng Chúa Thánh Thần

6,54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Đón nhận Chúa Giêsu là đón nhận trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Để cho con người đón nhận được sự sống hằng hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi; Chúa Giêsu đã dạy một cách hết sự đơn sơ: Chúa Giêsu là Ngôi Lời Hằng Sống; Chúa Cha là ơn ban để con người tin và đón nhận được Ngôi Lời Hằng Sống; Chúa Thánh Thần làm cho Ngôi Lời Hằng Sống sống động nơi kẻ tin.

 

Phải được biết Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể con người mới có thể tuyên tín như Thánh Phêrô trong sự mạc khải của Thiên Chúa Cha toàn năng

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

Phải thật sự gắn bó với Chúa Giêsu đặc biệt nơi bí tích Thánh Thể, con người mới có thể nhận ra sự sống đời đời của Chúa Giêsu trong Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để sống và làm chứng cho mọi người. Thánh Phêrô đã sống trước khi tuyên tín. Đức tin là hành động chứ không chỉ là lời nói suông, nói chỉ để là có nói. Thánh Giacôbê đã dạy: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhận ra Chúa Giêsu Ngôi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để luôn tín thác vào tình yêu thương của Người.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Thường Niên hôm nay là: “HÃY TÍN THÁC VÀO TÌNH THƯƠNG HẰNG HỮU NƠI CHÚA GIÊSU”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Chúa Giêsu nói: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhận ra tình thương yêu quan tâm của Thiên Chúa dành cho chúng ta nơi Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúa Giêsu nói: Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết mến yêu để nhận ra sự hiện hữu sống động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Chúa Giêsu nói tiếp: Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa Tình Yêu và dâng lời cảm tạ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống ngoan ngoãn trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa mà tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhận ra Chúa Giêsu Ngôi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để luôn tín thác vào tình yêu thương của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Mùa Chay: Mùa canh tân đổi mới
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Page 1 of 32 (312 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1136
Tất cả: 56,260,834