Suy niệm Chúa nhật 6 Phục sinh B

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH B

YÊU THƯƠNG NHAU

Ga 15,9-17

15,9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 

Chiết tự TƯƠNG và Gợi ý

TƯƠNG là tương tác, dẫn đầu.

Tựa cây đưa mắt nhìn nhau, tương phùng.

TƯƠNG (lẫn nhau, dẫn đầu) được ghép bởi hai chữ MỘC (cây, gỗ) và MỤC (mắt, nhìn). Được hiểu là quan tâm đến nhau, được nhân cách hóa như cây muốn thẳng phải dựa vào nhau, nhìn nhau mà sống vậy.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Phó) Lẫn nhau (bên này và bên kia qua lại, cùng có ảnh hưởng). ◎Như: hỗ tương  qua lại, tương thị nhi tiếu nhìn nhau mà cười.

Thôi Hộ : Khứ niên kim nhật thử môn trung, Nhân diện đào hoa tương ánh hồng  (Đề đô thành nam trang ) Năm ngoái vào ngày hôm nay, ở trong cửa này, Mặt nàng cùng với hoa đào phản chiếu nhau thắm một màu hồng.

◼ (Phó) Với nhau (kết quả so sánh hai bên). ◎Như: tương dị  khác nhau, tương tượng  giống nhau, tương đắc ích chương  thích hợp nhau thì càng rực rỡ, kì cổ tương đương  cờ trống ngang nhau (tám lạng nửa cân).

◼ (Phó) Cho nhau (qua lại nhưng chỉ có tác động một bên). § Ghi chú: Phó từ biến nghĩa thành đại danh từ: tôi, anh, ông ta, v.v. (tùy theo văn mạch). ◎Như: hà bất tảo tương ngữ?  sao không sớm cho tôi hay? ◇Sưu thần hậu kí : Nãi ngữ lộ nhân vân: Dĩ cẩu tương dữ  (Quyển cửu) Bèn nói với người đi đường: Cho anh con chó này. ◇Hậu Hán Thư : Mục cư gia sổ niên, tại triều chư công đa hữu tương thôi tiến giả  (Chu Nhạc Hà liệt truyện ) (Chu) Mục ở nhà mấy năm, tại triều đình có nhiều người tiến cử ông ta.

◼ (Danh) Chất, bản chất. ◇Thi Kinh : Kim ngọc kì tương  (Đại nhã , Vực bốc ) Chất như vàng ngọc.

◼ Một âm là tướng. (Danh) Dung mạo, hình dạng. ◎Như: phúc tướng  tướng có phúc, thông minh tướng  dáng dấp thông minh. ◇Tây du kí 西: (Tôn Hành Giả) hiện liễu bổn tướng () (Đệ tam thập ngũ hồi) (Tôn Hành Giả) hiện ra hình dạng thật của mình.

◼ (Danh) Chức quan tướng cầm đầu cả trăm quan. ◎Như: tể tướng , thừa tướng , tướng quốc .

◼ (Danh) Tên chức quan có từ đời Hán, tương đương chức thái thú một quận.
◼ (Danh) Người giúp lễ. § Ngày xưa tiếp khách, cử một người giúp lễ gọi là tướng.

◼ (Danh) Người dẫn dắt kẻ mù lòa. ◇Tuân Tử : Nhân chủ vô hiền, như cổ vô tướng (Thành tướng ) Bậc làm chúa không có người hiền tài (giúp đỡ), thì cũng như kẻ mù lòa không người dẫn dắt.

◼ (Danh) Tên một nhạc khí thời xưa, giống như trống, đánh lên để giữ nhịp chung.

◼ (Danh) Tiếng hát giã gạo. ◇Lễ Kí : Lân hữu tang, thung bất tướng  (Khúc lễ thượng ).

◼ (Danh) Chỉ vợ.

◼ (Danh) Hình chụp. ◇Lỗ Tấn : Giá trương tướng chiếu đích ngận hảo  (Trí mẫu thân ).

◼ (Danh) Trên cột tay đàn tì bà có bốn hoặc sáu khối làm bằng ngà voi, sừng trâu, gỗ hồng... dùng để xác định âm vị.

◼ (Danh) Tên riêng chỉ tháng bảy âm lịch.

◼ (Danh) Sao Tướng.

◼ (Danh) (Thuật ngữ Phật giáo) Chỉ hình trạng bên ngoài sự vật.

◼ (Danh) Họ Tướng.

◼ (Động) Xem, coi, thẩm xét. ◇Tả truyện : Lượng lực nhi hành chi, tướng thì nhi động  (Ẩn Công thập nhất niên ) Lượng sức và xem thời cơ mà hành động.

◼ (Động) Xem để đoán lành xấu phúc họa. ◇Sử Kí : Tướng quân chi diện, bất quá phong hầu, hựu nguy bất an  (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Coi tướng diện ngài, thì chỉ phong hầu là cùng, mà lại bấp bênh chứ không yên vững.

◼ (Động) Giúp đỡ, phụ trợ. ◎Như: tướng phu giáo tử  giúp chồng dạy con. ◇Phù sanh lục kí : Tuyệt xứ phùng sanh, diệc khả vị cát nhân thiên tướng hĩ  (Khảm kha kí sầu ) Chỗ đường cùng gặp lối thoát, cũng có thể bảo rằng trời giúp người lành vậy.

◼ (Động) Cho làm tướng.

◼ (Động) Kén chọn. ◎Như: tướng du  kén nơi đáng lấy làm chồng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lương cầm tướng mộc nhi tê, hiền thần trạch chủ nhi sự  (Đệ lục thập ngũ hồi) Chim khôn lựa cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ.

◼ (Động) Cai quản, cầm đầu, cai trị. ◇Liễu Tông Nguyên : Thị túc vi tá thiên tử, tướng thiên hạ pháp hĩ  (Tử Nhân truyện ) Là đủ để phò vua, cai quản phép tắc của thiên hạ vậy.

 

Gợi ý YÊU THƯƠNG NHAU từ Bài Tin Mừng:

Yêu thương đích thực cần có khuôn mẫu là Chúa Giêsu: Yêu không điều kiện, yêu đến cùng

15,9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Tình yêu của Chúa Giêsu họa lại tình yêu của Thiên Chúa Cha. Tới lượt con người cũng phải yêu thương nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Con người thường yêu thương những gì chúng ta thích, và có lợi cho chúng ta nên nó mãi mãi là tình yêu cũ; còn yêu như Chúa yêu là tình yêu mới trong giới răn mới. Yêu không điều kiện là yêu để đối tượng được lớn lên, được hoàn thiện chứ không vì đối tượng đã hoàn thiện phải có lợi cho ta, nên ta yêu thương. Chúa yêu con người vì con người là tội nhân, chẳng có lợi gì cho Chúa; Chúa yêu con người chỉ vì Chúa muốn con người được nâng cấp. Con người cũng cần nhớ không có tình yêu đích thực theo gương Chúa Giêsu, nếu còn đặt điều kiện và không dám hy sinh. Đã yêu là yêu đến cùng!

Yêu thương đích thực cần tôn trọng, trong tình yêu không có thứ bậc chủ tớ! 

14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

Trong tình yêu: Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên, Chúa tôn trọng mỗi người chúng ta dẫu cho chúng ta ‘tà lanh’ ‘dạy khôn Người’ hoặc bất trung đi nữa thì cũng không vì thế mà Chúa ‘trừng phạt’ bởi Người “chậm bất bình mà hết mực bao dung”. Còn yêu kiểu loài người là biến người bị mình yêu trở nên phụ thuộc, bị khống chế và làm cho đối tượng ‘được yêu thương’ thành tôi mọi, nhỏ bé hơn. Tình yêu không giúp cho đời sống người ta tự do hơn, sung mãn hơn là tình –yếu; nếu có chất yêu thì cũng là ‘yêu yếu xìu’. Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, để trong Chúa Giêsu chúng ta được ở trong Chúa Cha, và chúng ta có tất cả! Để đạt được điều này chính là mỗi chúng ta phải biết quan tâm đến nhau, được nhân cách hóa như cây muốn thẳng phải dựa vào nhau, nhìn nhau mà sống vậy.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết quan tâm và yêu thương giúp đỡ nhau, vì chính mỗi người chúng ta đã được Chúa yêu thương và chịu chết để cứu chuộc chúng ta.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh hôm nay là: “HỌC YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA ĐÃ YÊU THƯƠNG”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết yêu thương nhau để luôn ở lại trong tình yêu của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nuôi dưỡng niềm vui bằng cách sống yêu thương mọi người, như Chúa đã yêu thương và chấp nhận con người đầy giới hạn của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết quan tâm giúp đỡ anh chị em mình, không loại trừ ai. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta trước, và muốn cho chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết quan tâm và yêu thương giúp đỡ nhau, vì chính mỗi người chúng con đã được Chúa yêu thương và chịu chết để cứu chuộc chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống hiến.

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho trái ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn ...

 • Nước Trời trong tâm trí người trẻ

  Chúng ta phải thú thật với nhau rằng Nước Trời là thực tại xa vời nơi tâm trí nhiều người trẻ. Họ quan tâm đến chuyện thế sự hơn là chuyện tìm ...

 • Một danh sách việc cần làm

  Tôi sẽ nỗ lực để không bao giờ nhìn vào những gì tôi đang mất đi, nhưng nhìn vào cuộc đời tuyệt vời và viên mãn của tôi lâu nay.

 • Mười cá tính làm cho một phụ nữ trở nên đặc biệt

  Triết gia Platon còn nói: “Sức mạnh của điều thiện ở trong bản chất của cái đẹp”. Sau đây là mười nét cá tính làm cho phụ nữ trở nên đẹp.

 • 20 danh xưng của Chúa Giêsu

  Vậy tôi xin mời bạn cùng nhìn lại 20 danh xưng mà tôi dựa theo trang Catholic-link.org để đi vào tâm tình cầu nguyện với Chúa Giê-su-su ...

 • Đừng lo lắng cho ngày mai

  Năm vừa qua, chúng ta thử ngồi suy lại 365 ngày với biết bao lần chúng ta khổ tâm lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai…rồi chúng ta có làm được ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 764
Tất cả: 54,959,359