LỊCH PHỤNG VU NĂM 2018

Giáo Phận LONG XUYÊN

LỊCH PHỤNG VỤ

Năm 2018 – Năm B

MẬU TUẤT

 

THÁNG MƯỜI MỘT

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

Ý chỉ chung: Phụng sự hòa bình

Cầu cho tiếng nói của con tim, của đối thoại luôn lấn át tiếng nói của vũ khí.

 

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

51/ CN XXXIII  TN (18-11-2018): Tân Lập, Đông Hưng (Thứ 10).

52/ CN XXXIV TN. LỄ CHÚA GK VUA (25-11-2018): Đồng Tâm (3b),

                             Kiến Thành, Kitô Vua (C1), Kitô Vua (1b), Hưng Văn.

 

16        09        X         Thứ Sáu tuần XXXII Mùa Thường Niên.

2Ga 1:1.4-9; Lc 17:26-37

Thánh Magarita Tô Cách Lan.

Thánh Gertrude, Đt (Tr).

17        10        X         Thứ Bảy tuần XXXII Mùa Thường Niên

                                    3Ga 1:5-8; Lc 18:1-8

 

18        11      X/Đ       CHÚA NHẬT XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN.

Đn 12:1-3; Dt 10:11-14.18; Mc 13:24-32

Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM (Đ)

(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991).

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Thánh Vịnh tuần 1

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô

và thánh Phaolô.

Kn 18:14-16.19:6-9; Lc 18:1-8

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ân xá là gì?

T. Ân xá là việc tha thứ những hình phạt tạm đáng phải chịu vì những tội ta đã phạm, dù những tội này đã được tha thứ.

CHIA SẺ

Khi đi xưng tội, ta được tha thứ các tội, được tái lập sự hiệp thông với Thiên Chúa và được tha các hình phạt đời đời do tội gây ra. Nhưng những hình phạt tạm thì vẫn còn. Chính vì thế, nhờ quyền cầm buộc và tháo cởi do Chúa Kitô ban, Hội Thánh đã ban phát các ân xá rút ra từ kho tàng công ơn của Chúa Kitô, Đức Mẹ và các Thánh, để xoá bỏ những hình phạt tạm ta còn phải chịu sau khi tội đã được tha. Ân xá mà Hội Thánh ban có thể trọn vẹn hoặc một phần, và dựa trên việc thực hành một số việc nào đó, thí dụ như tham dự Thánh Lễ, đọc kinh, đi hành hương, viếng nhà thờ, ăn chay, bố thí… (x. GLHTCG, số 1471-1479, 1498).

Có hai thứ ân xá: Một là ơn đại xá (toàn xá), tha tất cả các hình phạt. Hai là ơn tiểu xá, tha một phần hình phạt mà thôi (Giáo Luật, điều 994). Mọi tín hữu có thể lãnh nhận và hưởng những ân xá, hoặc có thể nhường cho các tín hữu đã qua đời. Ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh cùng thông công (x. GLHTCG, số 1474-1475).

 

19        12       X          Thứ Hai tuần XXXIII Mùa Thường Niên                              Kh 1:1-4.2:1-5a; Lc 18:35-43

20        13        X         Thứ Ba tuần XXXIII Mùa Thường Niên

Kh 3:1-6.14-22; Lc 19:1-10

21        14       Tr         Thứ Tư tuần XXXIII Mùa Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ.

Lễ nhớ. Kh 4:1-11; Lc 19:11-28

22        15        Đ         Thứ Năm tuần XXXIII  Mùa Thường Niên.

Thánh Cêcilia, Đttđ. Lễ nhớ.
Kh 5:1-10; Lc 19:41-44

23        16        X         Thứ Sáu tuần XXXIII  Mùa Thường Niên

Thánh Clêmentê I, Ghtđ.

Thánh Columbanô, viện phụ.

Kh 10:8-11; Lc 19:45-48

24        17         Đ        Thứ Bảy tuần XXXIII Mùa Thường Niên

Kh 11:4-12; Lc 20:27-40

THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM.

Lễ Trọng. (Đ)

24.11.1960 NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN LONG XUYÊN.

25        18         T         CHÚA NHẬT XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN.

CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ.

Lễ trọng.

Đn 7:13-14; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37

Thánh Vịnh riêng.

Tước hiệu các nhà thờ:

- Kitô Vua (1b), Hưng Văn, Hà Tiên, Kinh Tràm

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Muốn hưởng ân xá, ta phải làm gì?

T. Phải làm những việc Hội Thánh dạy và quyết tâm hoán cải, bằng cách dứt khoát với tội lỗi, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng .

CHIA SẺ

Hội Thánh ban ân xá đặc biệt trong Năm Toàn Xá và trong những dịp đặc biệt khác, như kỷ niệm thành lập Giáo Phận, Nhà Dòng, Tu Hội, hành hương kính Đức Me, tham dự Thánh lễ mở tay của tân Linh mục, viếng nghĩa trang cầu cho các linh hồn…  Muốn hưởng ân xá trong những dịp trên, thì tín hữu phải làm một số việc lành qui định, như xưng tội, rước lễ, đọc các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Tin Kính, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Giáo Luật, số 992-997).

Tóm lại, Ân xá là đặc ân mà Hội Thánh lấy từ kho tàng thiêng liêng của Chúa, để ban cho tín hữu còn sống hay đang chịu thanh luyện trong nơi Luyện tội, để được sạch mọi vết nhơ của tội, hầu đạt mức thánh thiện hoàn toàn. Đây cũng là dấu chỉ tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa, để giúp cho con người được xứng đáng hưởng Thánh Nhan Ngài trên Thiên đàng (Tông huấn Ân xá, số 26).

 

26        19      X         Thứ Hai tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Kh 14:1-3.4b-5; Lc 21:1-4

Thánh Vịnh tuần 2

27        20        X         Thứ Ba tuần XXXIV Mùa Thường Niên.

Kh 14:14-19; Lc 21:5-11

28        21        X         Thứ Tư tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Kh 15:1-4; Lc 21:12-19

29        22        X         Thứ Năm tuần XXXIV Mùa Thường Niên

                                    Kh 18:1-2.21-23; Lc 21:20-28

30        23        Đ         Thứ Sáu tuần XXXIV  Mùa Thường Niên.

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22

 

 

THÁNG MƯỜI HAI

01        24        X         Thứ Bảy đầu tháng. Tuần XXXIV  Mùa

                                    Thường Niên

Kh 22:1-7; Lc 21:34-36

 

NĂM PHỤNG VỤ 2019. NĂM C

 

02        25         Tm      CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

Gr 33:14-16; 1Tx 3:12-4:2; Lc 21:25-28.34-36. Thánh Vịnh tuần 1

03        26        Tr        Thứ Hai tuần I MV.

THÁNH PHANXICÔ XAVIER. Lễ kính.

Is 2:1-5; Mt 8:5-11

04        27        Tm       Thứ Ba tuần I Mùa Vọng.

Is 11:1-10; Lc 10:21-24

                                    Thánh Gioan Đamascênô, Lmtsht.

05        28        Tm       Thứ Tư tuần I Mùa Vọng.

Is 25:6-10; Mt 15:29-37

06        29        Tm      Thứ Năm tuần I Mùa Vọng.

Thánh Nicôla, Gm.

Is 26:1-6; Mt 7:21.24-27

07        01/11   Tr        Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng.

                                    Thánh Ambroxiô, Gmtsht. Lễ nhớ

Is 29:17-24; Mt 9:27-31

08        02        Tr        Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng.

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.

St 3:9-15.20; Ep 1:3-6.11-12; Lc 1:26-38

09        03        Tm       CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Br 5:1-9; Pl 1: 3-.8-11; Lc 3:1-6

Thánh Vịnh tuần 2

10       04         Tm       Thứ Hai tuần II Mùa Vọng.

Is 35:1-10; Lc 5:17-26

11       05         Tm       Thứ Ba tuần II Mùa Vọng.

Thánh Đamaxô I, Gh

Is 40:1-11; Mt 18:12-14

12       06         Tm       Thứ Tư tuần II Mùa Vọng.

                                    Đức Mẹ Guađalupê.

Thánh Gioanna Phanxica Santan, Ts

Is 40:25-31; Mt 11:28-30 (coi lại)

13       07         Đ         Thứ Năm tuần II Mùa Vọng.

Thánh Lucia, Đttđ. Lễ nhớ.
Is 41:13-20; Mt 11:11-15

14        08         Tr       Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng.

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmtsht.

Lễ nhớ. Is 48:17-19; Mt 11:16-19

15        09         Tm      Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng.

                                    Hc 48:1-4.9-11; Mt 17:10-13

16        10       Tm/H  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

Xp 3:14-18a; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18.

Thánh Vịnh tuần 3

17         11       Tm       Thứ Hai tuần III Mùa Vọng.

St 49:2.8-10; Mt 1:1-17

18        12        Tm       Thứ Ba tuần III Mùa Vọng.

Gr 23:5-8; Mt 1:18-24

19        13        Tm       Thứ Tư tuần III Mùa Vọng.

Tl 13:2-7.24-25; Lc 1:5-25

20        14        Tm       Thứ Năm tuần III Mùa Vọng.

Is 7:10-14; Lc 1:26-38

21        15         Tm      Thứ Sáu tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phêrô Canixiô, Lmtsht.

Xp 3:14-18a; Lc 1:39-45

22        16        Tm       Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng.

1 Sm 1:24-28; Lc 1:46-56

23        17        Tm       CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

Mi 5:2-5a; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45

Thánh Vịnh tuần 4

24        18        Tm       Thứ Hai tuần IV Mùa Vọng.

                                    2Sm 7:1-5.8-12.16; Lc 1:67-79

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

25       19        Tr         Thứ Ba. ĐẠI LỄ GIÁNG SINH.

                                    Lễ trọng với tuần bát nhật.

                                    Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân.

Lễ Đêm: Is 9:1-6; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14

Lễ Rạng Đông: Is 62:11-12; Tt 3:4-7;

   Lc 2:15-20

Lễ Ban ngày: Is 52:7-10; Dt 1:1-6;

Ga 1:1-18

PVGK: thánh vịnh riêng

26       20         Đ         Thứ Tư. NGÀY THỨ HAI TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH STÊPHANÔ,

TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Cv 6: 8-10. 7:54-60; Mt 10: 17-22
PVGK: thánh vịnh riêng

27       21         Tr        Thứ Năm. NGÀY THỨ BA TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ  SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

1 Ga 1: 1-4; Ga 20: 1a. 2-8

28       22         Đ         Thứ Sáu. NGÀY THỨ TƯ TUẦN BÁT

                                    NHẬT GIÁNG SINH.

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO.

Lễ kính. 1 Ga 1:5–2:2; Mt 2:13-18

PVGK: thánh vịnh riêng

29       23      Tr           Thứ Bảy. NGÀY THỨ NĂM TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

Thánh Tôma Becket, Gmtđ.

1 Ga 2: 3-11; Lc 2: 22-35
PVGK: thánh vịnh riêng

30       24         Tr        CHÚA NHẬT. NGÀY THỨ SÁU TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

LỄ THÁNH GIA
Lễ kính. Hc 3: 2-6. 12-14; Cl 3: 12-21; Lc 2: 41-52

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và tu viện:

- (LX) Dòng Thánh Gia

- (VT) Thánh Gia [Thầy Ký]

- (TH) Thánh Gia [7A], Thánh Gia [1b]

- (RG) Tân Bình, Hòa Hưng

31       25/11         Tr   Thứ Hai. NGÀY THỨ BẢY TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2:18-21; Ga 1:1-18

Thánh Silvestrô I giáo hoàng.

 

 LỊCH PHỤNG VỤ 2019

 

 

Chúa nhật I Mùa Vọng                                  Chúa nhật 02-12-2018

Chúa Giáng Sinh                                                Thứ ba 25-12-2018

Thánh Gia Thất                                            Chúa Nhật 30-12-2018

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa                          Thứ Ba 01-01-2019
Lễ Hiển Linh                                                Chúa Nhật 06-01-2019

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa                          Chúa Nhật 13-01-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN TRƯỚC MÙA CHAY:

         từ thứ Hai tuần I TN                                         14-01-2019

         đến thứ Ba tuần VIII TN                                  05-03-2019

Tết Nguyên Đán KỶ HỢI (mùng 1 Tết):        Thứ Ba

                                                                                    05-02-2019

Lễ Tro                                                                Thứ Tư 06-03-2019

Lễ Lá                                                            Chúa Nhật 14-04-2019

Thứ Năm Tuần Thánh                                    Thứ Năm 18-04-2019

Thứ Sáu Tuần Thánh                                       Thứ Sáu 19-04-2019

Thứ Bảy Tuần Thánh                                      Thứ Bảy 20-04-2019

Lễ Phục Sinh                                                 Chúa nhật 21-04-2019

Lễ Hiện Xuống                                              Chúa nhật 09-06-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN SAU LỄ HIỆN XUỐNG:

          từ thứ Hai tuần XI                                                 17-06-2019

          đến thứ Bảy tuần XXXIV                                     23-11-2019

Lễ Chúa Ba Ngôi                                          Chúa nhật 16-06-2019

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô                   Chúa nhật 23-06-2019

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu                             Thứ Sáu 28-06-2019

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ                    Chúa nhật 24-11-2019

Chúa nhật I Mùa Vọng                                  Chúa nhật 01-12-2019

Chúa Giáng Sinh                                               Thứ Tư 25-12-2019

 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM 2019

 

THÁNG 1.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1 MTC

2

3

4

5

6 HL

7

8

9

10

11

12

13 CCR

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

THÁNG 2.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5  TẾT

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

THÁNG 3.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6LTRO

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

36

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

THÁNG 4.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 LLÁ

15

16

17

18 5TT

19 6TT

20 7TT

21 PS

22

23

24

25

26

27

28

23

30

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 5.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

THÁNG 6.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 HX

10

11

12

13

14

15

16 CBN

17

18

19

20

21

22

23MMTC

24

25

26

27

28TTAM

29

30

 

 

 

 

 

 

THÁNG 7.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

19

20

21

22

23

24

24

26

27

28

29

30

31

 

 

 

THÁNG 8.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

THÁNG 9.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

THÁNG 10.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

THÁNG 11.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 KTV

25

26

27

28

29

30

THÁNG 12.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1 MV

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 GS

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên sách: LỊCH PHỤNG VỤ 2018 -

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Tác giả:   Tòa Giám Mục Long Xuyên

 

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

53 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: 04-37822845 – Fax: (04) 37822841

Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc – Tổng biên tập

Nguyễn Công Oánh

 

Biên tập: Nguyễn Thị Hà

Trình bày: Lê Văn Quang

Biên tập kỹ thuật: Trần Thọ Linh

Sửa bản in: Trần Thọ Linh

Đơn vị liên kết: Cty TNHH In ấn Mai Anh Dũng

Địa chỉ: 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11,

thành phố Hồ Chí Minh.

___________________________________

 

Số lượng in: 5.000 bản, Khổ: 14,5x20,5 cm

In tại: Công ty TNHH In ấn Mai Anh Dũng, 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Số ĐKXB:

Mã ISBN:

QĐXB:

          In xong và nộp lưu chiểu:

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2019
TUẦN TIN HĐ GIÁM MỤC VN (số 51/2018)
BẢN TIN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 11/2018
LỜI CHÚA THÁNG 11/ 2018
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 11/2018
TIỂU SỬ 118 THÁNH TỬ ĐẠO VN
LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ NĂM 2018
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 1628
Tất cả: 53,228,288